• ZOOM
  • Ontwikkeling Organisatie
  • Ontwikkeling Individu
  • Ontwikkeling Team
  • Ad Interim
  • Programma- leiding

[OPDRACHTGEVER]

Leiding Kinderdagopvang De Vrijbuiter

[Opdracht Augustus 2018 - Oktober 2018]

Coaching

[Referentie - door coachee]

Volgt

[OPDRACHTGEVER]

Teammanager a.i. Verloskunde en verloskamers, ziekenhuis Bernhoven

[Opdracht augustus 2018 - .....]

Advies en procesbegeleiding teamontwikkeling

[Referentie René Vermeulen]

Volgt

[OPDRACHTGEVER]

HR Manager MET ggz

[Opdracht 1 februari 2018 - 1 november 2018]

A.i. Beleidsmedewerker Opleidingen

Schrijven Strategisch opleidingsbeleid voor MET ggz.

MET ggz begeleidt en behandelt kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten met psychische klachten, in Limburg en Zuidoost-Brabant.

[Referentie Rob Pierik]

Nicole heeft ons op zeer professionele wijze op weg geholpen om ons strategische en operationele opleidingsbeleid te formuleren, dat van draagkracht te voorzien in de relevante geledingen van onze organisatie en het vervolgens te implementeren. Ze is sterk in communicatie, volhardend in haar aanpak op zowel conceptueel als operationeel niveau. Ik had haar graag langer aan onze organisatie verbonden!

[OPDRACHTGEVER]

Manager Service-eenheid Opleiding en onderzoek, Catharina ziekenhuis Eindhoven

[Opdracht Augustus 2017 - December 2018]

Implementeren strategisch opleidings- en ontwikkelingsbeleidsplan CKI.
Ondersteunen door coaching en advisering van projectleider bij het implementeren van strategisch opleidings-en ontwikkelingsbeleidsplan CKI

[Referentie - volgt]

[OPDRACHTGEVER]

Leiding Kinderdagopvang De Vrijbuiter

[Opdracht April 2017 - November 2017]

Programma voor het verbeteren van communicatie en feedback.

[Referentie - Anja van der Have - Beleidsmedewerker]

Nicole heeft ons op de Vrijbuiter (kinderopvang) een communicatietraining op maat gegeven.
Ze heeft van te voren hierover uitvoerig met de ondernemers en mij gesproken. De training heeft zij op een levendige, boeiende manier gegeven, waarbij zij de gevoelige snaar gerakt heeft. Wij kunnen als team weer verder!

[OPDRACHTGEVER]

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
Management team Kliniek Orthopedie, Jeroen Bosch ziekenhuis

[Opdracht mei 2017 - ..........]

Teamveranderprogramma ontwerpen en begeleiden.
Het team ondersteunen in het ontwikkelen naar een lerende organisatie, waar professionals werkzaam zijn en als team gereflecteerd wordt om te leren en voortdurend te veranderen

[Referentie - Twan Verhoeven - Unithoofd kliniek Orthopedie]

Ik heb Nicole leren kennen als een gepassioneerd persoon die zich op een correcte manier vastbijt in een opdracht. Niet kortzichtig aan de slag gaan maar op een gedegen manier op zoek naar de kern van de oorzaak en hier een juiste diagnose opstellen is een mooie kwaliteit van Nicole. Nicole betrekt - voor een cultuurverandering - de gehele organisatie bij het oplossen van het probleem. Ze doet dit op een natuurlijke manier vol passie en enthousiasme.

[OPDRACHTGEVER]

Stafafdeling P&O, Jeroen Bosch Ziekenhuis

[Opdracht maart 2017 - december 2017]

Ondersteunen van het veranderprogramma 'P&O in bedrijf'. Als procesbegeleider en (team)coach deze organisatieverandering begeleiden.

[Referentie - Marie José Frederiks - Manager HRM]

Nicole van Zonsbeek heeft het verandertraject van de afdeling P&O begeleid. Dit heeft ze op een voortreffelijke manier gedaan. Op de achtergrond was zij de regisseur die anderen in hun kracht kon zetten en steeds flexibel wist in te spelen op de veranderende situatie. Mijn complimenten!

[OPDRACHTGEVER]

Dagelijks bestuur Catharina Kanker Instituut (CKI) - Catharina ziekenhuis Eindhoven

[Opdracht / februari 2017 - juli 2017]

Projectleider en auteur Strategisch Opleidings- en ontwikkelingsbeleid CKI

Het CKI ambieert het leveren van hoogstaande, veilige en gastvrije zorg aan mensen met kanker. De kwaliteit van deze hoogstaande veilige en gastvrije zorg wordt onder meer bepaald door het opleidings- en ontwikkelingsniveau van professionals en het aantrekken en behouden van talent. Hiervoor is onder andere inzage nodig in welke professionals zorg leveren aan oncologische patiënten, wat de gewenste en opleidingseisen en competenties zijn op dit moment en in de toekomst en in hoeverre hieraan voldaan wordt.

[Referentie Mirjam Hulsenboom, Programmamanager en Strategisch adviseur Catharina Kanker Instituut]

Nicole heeft gedurende een relatief kort tijdsbestek met veel bevlogenheid en vakkennis een strategisch opleidingsplan ontwikkeld voor het Catharina Kanker Instituut (CKI). Dit project is een complex vraagstuk, aangezien oncologische zorg bij uitstek multidisciplinair zorg is en geleverd wordt door vele professionals die werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen / eenheden.

Nicole is aanvankelijk als adviseur en later als projectleider betrokken geweest bij dit project met als opdracht het ontwikkelen van een strategisch opleidings- e ontwikkelingsbeleidsplan voor het CKI als fundament om de ambitie waar te kunnen maken. Mede dankzij de expertise van Nicole op het vlak van opleiden, ontwikkelen en projectmanagement én een verbindende en daadkrachtige houding, heeft zij samen met een projectgroep een goed doordacht, gedragen en degelijk eindproduct opgeleverd da bijdraagt aan strategische ambities van het Catharina Kanker Instituut.

[OPDRACHTGEVER]

Project Bij- en Nascholing (BeN) is een samenwerkingsproject van zes ziekenhuizen (St. Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, Maxima Medische Centrum). Doelstelling is het regionaal ontwikkelen van bij- en nascholing om bij te dragen aan het levenslang leren van én tussen de Operatiekamer Centra.
De inhoud van de bij- en nascholing wordt ontworpen door de Anesthesiemedewerkers en de Operatieassistenten uit desbetreffende ziekenhuizen.

[Opdracht BeN fase 2 en 3 / oktober 2015 - januari 2017]

Projectleider BeN fase 2 en 3

[Referentie Wilma Jackson, Leerhuismanager ETZ ]

Nicole heeft in project BeN Fase 2 en 3 met de werkgroepleden een aantal onderwijsproducten ontworpen. Met haar vermogen om projectmatig te werken en met haar kennis van het ontwerpen van leeroplossingen zijn de werkgroepleden goed ondersteund aan het werk gegaan. In fase 3 is er een vervolg gemaakt met het verder regionaal ontwikkelen van bij- en nascholing waardoor er een basis bij- en nascholingsprogramma is ontstaan voor het curriculum van OA en AM.
De kracht van Nicole zit in het verkrijgen van commitment en verbinden van verschillende partijen met verschillende belangen. Ze doet dit op een relatiegerichte manier. Daarnaast heeft ze kennis van het ontwikkelen van mensen en die combinatie heeft geleid tot goed resultaat.
Er staat nu een bij- en nascholingstraject voor de OKC's in de regio. Medewerkers van de OKC's weten elkaar te vinden en hebben gezamenlijk gewerkt aan bij- en nascholing. Dit is een unicum in Nederland.

[OPDRACHTGEVER]

Unithoofd Projecten, Afdeling MICT

[Opdracht / 31 oktober 2016]

Procesbegeleider Beleidsdag MICT teamontwikkeling

[Referentie]

Nicole heeft onze heidag prima begeleid, niet alleen op de dag zelf maar ook bij de voorbereiding ervan. Samen stelden we de rode draad van de dag vast. Hierbij houdt Nicole de verdeling tussen ' Ik- Het - Wij' scherp in de gaten. Ze put uit een veelheid van beschikbare technieken en tools om de deelnemers betrokken te houden en inzicht te geven in elkaars kwaliteiten. Zo kregen we een behapbaar dagprogramma met diepgang en plezier.
Op de dag zelf kon ik meedoen met mijn team doordat Nicole het proces begeleidde. Ze vroeg door, vatte samen, gaf ruimte, bond in, alles met respect voor alle deelnemers zonder de rode draad uit het oog te verliezen.
We hebben een interessante en leuke heidag gehad. Elkaar op een andere manier leren kennen. Een start gemaakt om samen op weg te zijn het komende jaar en verder. Concreet hebben we er de Weekstart aan over gehouden waarin we in 10 minuten de week aftrappen zodat we van elkaar eten hoe we ervoor staan. Én we hebben een lesrooster voor dit jaar opgesteld met diverse trainingen, kennis overdrachtsmomenten en intervisiesessies.

[OPDRACHTGEVER]

Jeroen van Tilburg, Zorggroepmanager, Catharina Kanker Instituut

[Opdracht 26 januari 2016 - december 2016]

Adviseren en coachen van projectleider 'Opleiden en ontwikkelen' zodat deskundigheid wordt bevorderd om strategisch opleidingsbeleid te schrijven en te borgen in Catharina ziekenhuis.

[Referentie Noor Vincent, Projectleider]

Nicole heeft me ondersteund in mijn rol als projectleider. Door haar inhoudelijke expertise / vakkundigheid over opleiden binnen de gezondheidszorg heeft ze me geholpen om de rode draad neer te zetten en vast te houden. Nicole heeft me geholpen om de juiste woorden te vinden om zodoende de juiste toon aan te slaan. Haar optimistische en frisse blik op zaken vormde voor mij telkens opnieuw de juiste motivatie weer door te pakken.
Kracht van Nicole is haar optimistische kijk op zaken. Door dit te verwoorden weet je me mee te nemen om weer gericht aan de slag te gaan. Daarnaast ben je goed voorbereid en daarmee een echte 'trouble shooter'. Je houdt korte lijnen met alle betrokkenen en verwoord duidelijk wat je bedoelt.
Het resultaat is hopelijk op korte termijn een gedegen meerjarenbeleidsplan voor het Catharina Kanker Instituut.

[OPDRACHTGEVER]

Tolbrug Specialistische revalidatie
Annette van Kuijk, Medisch directeur
Tom Franssen, Directeur bedrijfsvoering

[Opdracht / november 2014 - december 2016]

Het schrijven en het ondersteunen van het management voor het vaststellen van het Ontwikkelingsbeleidsplan tot 2018 binnen RVE Tolbrug. Doel van het plan is inzicht te geven in het beleid en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen ten aanzien van opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen RVE Tolbrug.
Integraal onderdeel is een cultuurprogramma

[Referentie]

Nicole heeft gewerkt aan een Tolbrugbreed cultuurprogramma 'Op weg naar de bedoeling'. In dit kader heeft Nicole de uitrol van Insights Discovery verzorgt. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbinden van deze profielen met zowel organisatie- als teamgroei en ontwikkeling. Ze heeft samen met de directie gewerkt aan het herwinnen van het vertrouwen bij medewerkers van Tolbrug in de organisatie als geheel en de samenwerking van de team onderling.
Ook heeft zij een helder meerjarig opleidingsbeleidsplan geschreven (vertaald naar een jaarbegroting), dat zij samen met medewerkers heeft vertaald in beroepsgroep specifieke scholingscurricula. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft Nicole ook als persoon een belangrijke rol gespeeld. Zij is energiek, daadkrachtig, pragmatisch, kan strategie vertalen naar de dagelijkse praktijk en is op een plezierige manier no-nonsens. Nicole is in staat door gebruik van creatieve werkvormen mensen mee te krijgen in de actieve stand.

[OPDRACHTGEVER]

Vitalis WoonZorg groep
Anne Pikker, Manager Vitale Teams, Vitalis Zorggroep
Lokatie Wilgenhof

[Opdracht / 6 juni 2016 - 14 december 2016]

Supervisie geven zodat wijkverzorgende
- meer in balans komt
- bewustwording ontstaat en kwaliteit wordt ervaren en ingezet
- effectiever communiceert

[Referentie Supervisant]

Je hebt me een goede en betere kijk op het reflecteren aangeleerd. Ik kijk naar mijzelf. Ik denk nu meer na over mijzelf. Hoe ervaar ik het zelf, wat ik fijn vind, hoe vind een ander mij overkomen. Dit heb ik en ben ik aan het leren. Ik kijk nu goed naar mezelf.
Ik durf meer te vragen en door te vragen.
Jouw kracht zit in: je uitstraling, de rust die jij overbrengt. Aandachtig luisterend oor. een gevoel geven dat ik ook belangrijk ben. In een paar woorden zoveel meer duidelijkheid, die jij overbrengt.
Het resultaat: Ik ben positiever en rustiger geworden, ik voel me niet meer alleen verantwoordelijk, ik spreek me meer uit, kan zaken loslaten en sta open voor anderen.

[OPDRACHTGEVER]

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Afdeling CCU, Supervisietraject voor CCU verpleegkundige

[Opdracht / 31 mei 2016 - 10 november 2016]

Supervisie geven zodat er
- door zelfreflectie vertrouwen ontstaat
- bewustwording ontstaat en kwaliteit wordt ervaren en ingezet
- vaardigheden ontwikkelen om effectief te communiceren

[Referentie Supervisant]

Door het luisteren, kritische vragen stellen heb je me inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Daarbij heb je me gestimuleerd om initiatief te tonen op de momenten die ik moeilijk vond. Daarbij heb je me geheel in mijn waarde gelaten. Ik mag zijn wie ik ben, daar is niks mis mee.
Je kracht zit in het luisteren en analyseren. Ook vragen stellen op een manier waardoor ik na ga denken is een sterk punt van je.
Ik ben tevreden met het resultaat. Voel me sterker in mijn schoenen staan.

[OPDRACHTGEVER]

Dirk Verwey, Manager IT SSC-ICT
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

[Opdracht Persoonlijke Effectiviteit / januari 2016]

Inzicht geven in persoonlijke effectiviteit door bespreken Insights Discovery profiel

[Referentie]

Het terugkoppelgesprek is in een zeer professionele en ontspannen sfeer verlopen. Mede hierdoor wordt direct een vertrouwensband gecreëerd. Nicole geeft rust en ontspanning bij het lezen van het profiel. Bij vragen en discussies wordt alles op een totaal onbevangen en onbevooroordeelde manier besproken. Nicole dringt niet aan, maar overtuigt uiteindelijk met stille kracht.

De kracht van Nicole is haar passie en vriendelijkheid, daarnaast geeft ze een gevoel van vertrouwen. Deze combinaties aangevuld met haar spontaniteit maken dat Nicole van begin af een open sfeer creëert, waardoor het gesprek zeer persoonlijk wordt.

Het resultaat is dat Nicole een profiel vervaardigd waarin ik me voor het overgrote deel in kan vinden.

[OPDRACHTGEVER]

Project Bij- en Nascholing (BeN) is een samenwerkingsproject van zes ziekenhuizen (St. Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, Maxima Medische Centrum). Doelstelling is het regionaal ontwikkelen van bij- en nascholing om bij te dragen aan het levenslang leren van én tussen de Operatiekamer Centra.
De inhoud van de bij- en nascholing wordt ontworpen door de Anesthesiemedewerkers en de Operatieassistenten uit desbetreffende ziekenhuizen.

[Opdracht BeN fase 1 / maart 2015 - september 2015]

Projectleider BeN, fase 1

[Referentie Monique Dings, Leerhuismanager MMC Academie]

Nicole heeft het project BeN (Bij- en Nascholing) fase 1 volbracht door op een constructieve resultaatgerichte wijze samen te werken met de stakeholders op verschillende niveaus en met mij als opdrachtgever. Ze spreekt de taal van de doelgroep en trekt processen gemakkelijk vlot.
Ik vind dat je kracht zit in pragmatisme, vlotte planning en creatieve voorstellen.
Het resultaat is een curriculum dat aansluit op de behoefte van de doelgroep en vooral herkenbaar is.

[OPDRACHTGEVER]

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)
Henk Hendrikx, Manager Leerhuis / OOC

[Opdracht / november 2014 - juli 2015]

Nicole heeft ons ondersteund bij het vormgeven van een teamontwikkelingstraject voor alle medewerkers van de OK. Zij heeft ons geholpen om onze ideeën daarover te ordenen en zo de juiste vragen te stelen aan de externe partijen die daarvoor benaderd hebben. Het traject is inmiddels gestart en al werkende weg krijgt het nu zijn definitieve vorm.
De kracht van Nicole is dat ze resultaatgericht combineert met verstand van zaken. Ze weet waar ze het over heeft en maakt dat op een charmante maar altijd heldere manier duidelijk.

[OPDRACHTGEVER]

Karin van Zutphen, Directeur Basisschool Wittering.nl, Rosmalen

[Opdracht / 23 februari 2015]

Gespreksleiding voor Alida Oppers en haar collega van Ministerie van Onderwijs

[Referentie]

Nicole heeft door haar rol een nieuwe dynamiek verzorgd in het gesprek. We konden allemaal als gelijkwaardige partners het gesprek aangaan en Nicole had op een prettige manier de regie. Het was wat mij betreft ook precies volgens verwachting. Nicole heeft niet veel woorden nodig gehad om dit op te kunnen pakken. Nicole's kracht zit in het aanvoelen van wat nodig is om het gesprek in flow te houden. Je hebt heel veel rust en dat straalt vertrouwen uit. Meteen kunnen reageren op de situatie en weten wat je wel en vooral niet moet doen. Het resultaat was een prettig gesprek waarbij we allemaal tot ons recht hebben kunnen komen.

[OPDRACHTGEVER]

Amphia ziekenhuis, Breda
Olaf Tan, manager Kenniskern Amphia Academie

[Opdracht / september 2014 - november 2014]

Ontwikkelen positionpaper opleidingsklimaat Amphia Academie

[Referentie]

Nicole ken ik als een ervaren en gedreven opleidingsadviseur. Buiten dat is zij ook een 'plezierig mens' en iemand die handelt vanuit het motto 'het glas is half vol'. Voor het Amphia ziekenhuis heeft zij een positionpaper samengesteld met daarin een schets van een modern opleidingsklimaat voor verpleegkundigen in een groot opleidingsziekenhuis. Posities, samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden heeft zij daarin concreet (en met goede theoretische onderbouwing) naar voren gebracht. Haar notitie gebruiken we dan ook graag als opmaat voor vernieuwing en verandering binnen ons ziekenhuis.

[OPDRACHTGEVER]

Robert Coppes Stichting, Vught
Kees Ooms, Manager Projecten, Expertise & Opleiden

[Opdracht juni 2014 - november 2014]

Supervisietraject

[Referentie ]

Ik ben het supervisietraject aan gegaan als opmaat naar opleiding supervisie & coaching. Aanvankelijk zag ik het vooral als voorwaarde om toegelaten te worden aan de opleiding, al naar de eerste bijeenkomst had ik sterk het gevoel dat ik hier meer uit wilde halen. Ik vind dat jou opstelling hieraan bijgedragen heeft.
Je sloot goed aan waar ik was en gaandeweg kwam de persoonlijke verdieping er steeds meer in. Mij blijft bij die kleine ervaring bewerken ook veel oplevert en dat je er veel van kunt leren. Voor mij zit jou kracht in dat je op een prettige wijze aansluit bij mijn verhaal en dat je daarop doorvraagt, spiegelt en ondersteunend bent. Je gooit niet met allerlei tools en wetenswaardigheden maar komt ermee als het iets toevoegt. Op een natuurlijke wijze heb je m.i. mij het verhaal laten doen en heb je mij geattendeerd op de diverse paragraafjes in dat verhaal. Het resultaat is een meer reflexieve houding als het gaat om mijn persoonlijk functioneren, het zorgvuldiger en bewuster hanteren van de contactmomenten.

[OPDRACHTEGEVER]

Innovatieprogramma Leerlandschap OKC2020
Jan Hendriks, projectleider

[Opdracht / juni 2014 en september 2014]

Begeleiden ontwikkelen Visiedocument en Matrix OA/AM 2020
Studiedag Bij- en Nascholing OKC

[Referentie]

Nicole heb ik leren kennen als een doortastende opleidingsadviseur die haar vak verstaat en in staat is om in een korte tijd en onder hoge druk het beste uit deelnemers naar boven te halen. Haar benaderingswijzen kenmerken zich door een integrale benadering waardoor de uitkomsten en haar adviezen en interventies aan oplossingskracht winnen. Een echte HRD specialist met vakmanschap op weg naar meesterschap.

[OPDRACHTGEVER]

Herman Kosters, Managing Director, Demovides

[Opdracht / Februari 2014]

Pilot Serious Game Bloom
Als teamcoach de leeropbrengsten in de praktijk optimaliseren

[Referentie]

Nicole heeft prima werk verricht. Ze is in staat om een geheel nieuwe leervorm, serious gaming, te hanteren om de leereffecten van haar mensen te bereiken. Nicole schakelt situationeel, en sluit aan bij de individuele leerwensen van haar deelnemers, om deze vervolgens een stap verder te brengen. Een kwestie van goed kijken, slim bedenken hoe via de game het leermomentum ontstaat, en treffend en tijdig schakelen, met verstand van zaken.

Nicole is proactief, denkt conceptueel, neemt initiatief en pleegt op een prettige en duidelijke manier leerinterventies. Nicole is in staat om op basis van dagelijkse casuïstiek mensen te laten nadenken over ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden en hen een stap verder te helpen.

[OPDRACHTGEVER]

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Marie-Louise Tabbers, Unithoofd Chirurgie / Operatieassistenten (JBZ)

[Opdracht / januari 2014 - juni 2014]

Implementeren Opleidingsbeleidsplan

[Referentie]

Ik heb Nicole leren kennen tijdens een gezamenlijke opdracht 'Implementatie Opleidingsbeleidsplan Operatiecentrum'. De kernwoorden die ik daarbij zou willen gebruiken zijn: snelheid, kennis van zaken, kritisch, ondersteunend en betrokken. In een relatief korte periode is er een opleidingsbeleidsplan en implementatieplan tot stand gekomen waarbij Nicole de grootste inhoudelijke bijdrage heeft geleverd en mij heeft geadviseerd in een te varen koers. Het resultaat is verbluffend nl. een prachtig praktisch uitgangsdocument voor de komende jaren. De kracht van Nicole is op basis van gelijkwaardigheid onderwijskundige inhoudelijk te sturen en te schrijven.

[OPDRACHTGEVER]

Jeroen Bosch ziekenhuis
Jan Olsman, Chirurg en Medisch Manager Operatiecentrum en Chirurgie (JBZ)

[Opdracht / september 2013 - december 2013]

Schrijven Opleidingsbeleidsplan voor het Operatiekamercentrum JBZ

[Referentie]

Nicole maakt een goede probleemanalyse welke ze omzet in een compact en helder stuk, zoals een opleidingsbeleidsplan. Ze heeft verstand van de inhoud en zorgt dat een opleidingsbeleidsplan aantrekkelijk en makkelijk voor het voetlicht wordt gebracht.

[OPDRACHTGEVER]

GGZ Reinier van Arkel Groep
Liesbeth Vermeulen, Teamleidinggevende, De Waterboog

[Opdracht / november 2013]

Teamontwikkelmiddag

[Referentie]

Ik vind dat Nicole samen met een samenwerkingspartner de teamontwikkeling goed heeft aangepakt, goed aangesloten bij de vraag en creatief. Goede afwisseling tussen actieve onderdelen en de andere onderdelen. Ter plekke goed ingespeeld op hetgeen zich voordeed en het programma aangepast waar nodig. Nicole's kracht zit in duidelijke communicatie en goede analyse van hetgeen er speelt. Het resultaat is dat er een basis is gelegd in één middag voor verdere teamontwikkeling en dat duidelijk is om welke punten het gaat.

[OPDRACHTGEVER]

MKB Expericom B.V.
John Mollema, Directeur Expericom B.V.

[Opdracht / september 2013]

Opzetten competentiemanagement

[Referentie]

Nicole heeft onze vraagstelling eerst ontrafelt zodat voor beide partijen 100% duidelijk werd wat de doelstelling en de resultaten moesten worden. Daarna heeft ze met praktische tools en stappen mij aan het werk gezet om telkens een stap uit te werken. Na elke stap bespraken we de resultaten. Met een kritische blik en praktijkervaring werden de resultaten verbeterd. Nicole helpt pm theoretische kaders te vertalen naar praktisch en direct toe te passen instrumenten, daarbij heeft ze een positieve instelling.

De nieuwe competentieprofielen zijn onder andere gebruikt om onze organisatie opnieuw te ijken. We hebben nu competentieprofielen die weerspiegelen welke competenties noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Het biedt daarnaast een referentiekader, waarmee onze mensen zich kunnen ontwikkelen.